EN BG RU
Размер на шрифта Отпечатай

Проект "Подобряване на работната среда в "ПЛАНЕКС" ЕООД"

 24/07/2017
На 23.05.2017 г. ПЛАНЕКС ЕООД подписа договор за безвъзмездна помощ  BG05M9OP001-1.008-2191-C01 по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. 
Проектът ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА В "ПЛАНЕКС" ЕООД цели осигуряване на безопасни условия на труд за заетите лица в дружеството. 

Осъществяването на проекта ще доведе до оптимизация на работните процеси посредством въвеждането на гъвкави форми на заетост, въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години), намаляване на риска от трудови злополуки чрез осигуряване на средства за колективна защита, лични предпазни средства и работно облекло и социални придобивки за представителите на целевата група. Целева група на проекта са 252 души, заети в дружеството. От тях 31 са лица над 54 години и 5 лица с увреждания. 
Осъществяването на проекта ще отговори на нуждата на целевата група от добра и безопасна работна среда, гъвкави форми на заетост, адаптиране към изискванията на съвременните работна среда и пазар на труда. В резултат от осъществяването на проекта не само ще бъде подобрена работната среда, но и намален риска от трудови злополуки. Ще бъдат повишени работоспособността и подобрен здравният статус на представителите на целевата група.

Общата стойност на проекта е 428 936,10 лв, от които 20 % ПЛАНЕКС ЕООД финансира със собствени средства. От безвъзмездната помощ в размер на 343 148,88 лв 291 676,55 са финансирани от  ЕСФ на ЕС, а 51 472,33 лв. от националния бюджет.

Начало на проекта: 24.05.2017 г.
Край на проекта: 23.05.2018 г.

1.jpg Жилищен комплекс "Гама", София Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж
IMG_8487.jpg Комплекс Акварел 3 Град:Варна Тип:Жилищен комплекс Етап:В експлоатация
JS-XII_T6_0003c.jpg Корал Резиденс, Варна Град:Варна Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж
TIFF_Sundance_3D_day_11.jpg Сънденс Резиденс Град:София Тип:жилищен комплекс Етап:в строеж